Faq Wat is de verzekering voor natuurrampen? | Brandverzekering-Simulatie.be

Wat is de verzekering voor natuurrampen?

vragen?

Sinds 2006 voorziet de Belgische wetgeving dat het brandverzekeringscontract ook schade veroorzaakt door een natuurramp dekt.

Dit gaat over de schade veroorzaakt door overstromingen, aardbevingen, overstromingen van openbare riolen en grondverschuivingen. Voordien kon men in dit geval enkel rekenen op het Rampenfonds voor een gedeeltelijke tussenkomst, en op voorwaarde dat de oorzaak van de schade als ramp werd erkend.

Nu hebben de slachtoffers van een natuurramp de zekerheid snel en volledig vergoed te zullen worden, waarbij enkel de franchise voor hun rekening is, conform aan de voorwaarden van hun brandverzekeringscontract.

De wet voorziet een geplafonneerde franchise en premie. In geval van weigering van de verzekeraar om een dekking volgens de wettelijke voorwaarden aan te bieden, kan de verzekerde zich wenden tot het Tarificatiebureau die een verzekeraar belast het risico van de verzekerde te dekken.

Wat dekt de verzekering tegen natuurrampen niet altijd?

Een zeker aantal uitsluitingen zijn mogelijk

Voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden en niet vast bevestigd zijn, zoals tuinhuisjes of tuinmeubelen zijn niet altijd gedekt in het kader van de garantie natuurrampen.

Hetzelfde geldt voor constructies die makkelijk te verplaatsen, vervallen of in staat van afbraak zijn en hun eventuele inhoud. Gebouwen of delen van gebouwen in aanbouw of verbouwing kunnen eveneens uitgesloten worden van de garantie natuurrampen.

Bovendien kan de verzekeraar weigeren opeenvolgende schade te vergoeden ten gevolge van een overstroming of een overloop van riolen wat de inhoud van kelders betreft die op minder dan 10 cm van de grond werd opgeslagen. Dat geldt uiteraard niet voor de vaste leidingen van de verwarming, elektriciteit of water.

De verzekeraar kan eveneens de dekking weigeren voor een gebouw of een deel van een gebouw en hun inhoud dat gebouwd werd meer dan 18 maanden na de klassering van die zone als risicozone.

Deze uitzondering is echter niet van toepassing op een vastgoed of een deel ervan dat heropgebouwd werd na een schadegeval en dat overeenkomt met de waarde van heropbouw van het vastgoed voor het schadegeval.

Publiciteit