Ethias assurance incendie

Eigenaar of huurder, vraag uw woonverzekeringscontract online aan en krijg 15% korting

- 15% korting op de woonverzekering

15% korting van toepassing op alle waarborgen. Geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar voor ekl nieuw contract dat via internet is onderschreven. De contracten die niet online kunnen worden aangevraagd (gebouw buiten de normen, goederen in een overstromingsgebied,...) zijn uitgesloten.

Basiswaarborgen

Met de brandverzekering voor huurder dekt Ethias de schade veroorzaakt in het kader van uw huurdersaansprakelijkheid en/of de schade aan uw inboedel. Met de woonverzekering eigenaar dekt Ethias de schade veroorzaakt aan uw gebouw of aan uw inboedel

 • Brand (en aanverwante gevaren)
 • Ontploffing en implosie, rook en roet, schroeischade
 • Natuurrampen (overstroming, aardbeving, terreinverzakking of -verschuiving)
 • Werking van de elektriciteit en bliksem
 • Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme
 • Aanstoting
 • Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk
 • Waterschade
 • Stookolieschade
 • Breken en barsten van glas, tv-schermen, het glas van kooplaten, zonnepanelen
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid gebouw
 • Huiszwam
 • Ontdooiing
 • Elektrocutie van huisdieren
 • Beschadiging van onroerende goederen
 • Wederverhuringsvergoeding
 • ...

De wederverhuringsvergoeding

Ethias verzekert de tenlasteneming van de wederverhuringsvergoeding die u aan de verhuurder verschuldigd zou zijn ingevolge de wetgeving van toepassing op de woninghuur

Om de waarborg te kunnen genieten moeten volgende voorwaarden zijn vervuld gedurende de dekking van de polis.

De opzegging van het huurcontract moet het gevolg zijn van één van volgende gebeurtenissen, overkomen aan de verzkeringsnemer, diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner:

 • het overlijden voor de leeftijd van 75 jaar
 • de echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen
 • het onslag

De betekening van de opzegging van het huurcontract dient te gebeuren binnen 6 maanden na:

 • het overlijden
 • de datum van het wijzigen van het domicilieadres van een van beide partners
 • de ontvangst van de aangetekende ontslagbrief of het deurwaardersexploot

Vergoedingsbeperkingen

 • de vergoedingslimiet bedraagt 3 maanden huur met een maximum van 4.230,21 euro
 • de betaling van de wederverhuringsvergoeding zal gebeuren aan de verzekerden die bewijzen dat zij deze uitgaven hebben gedaan.

0€ franchise

Ethias brengt per schadegeval een vrijstelling van 265,42 euro in mindering van de materiële schade. Als de schadevergoeding meer bedraagt dan de vrijstelling, dan is ze niet van toepassing

Als in de toepasselijke waarborg of in de bijzondere voorwaarden een hogere vrijstelling werd vastgelegd, wordt deze in elk geval in mindering gebracht, zelfs als de schadevergoeding meer bedraagt dan het bedrag van die hogere vrijstelling.

Goed om weten

Trofee Decavi gepubliceerd op 25 april 2019 in "La Libre Belgique" (categorie Verzekeringen Niet-Leven –Brandverzekering voor huurders - n°1 uit de 4 producten in deze categorie).

15% korting van toepassing op alle waarborgen. Geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar voor elk nieuw contract dat via internet is onderschreven. De contracten die niet online kunnen worden aangevraagd (gebouw buiten de normen, goederen in een overstromingsgebied, ...) zijn uitgesloten.