Gids voor de slimme huurder in België: Ongeschikte of onbewoonbare woning | Brandverzekering-Simulatie.be

Mijn woning is ongeschikt: wat kan ik doen?

Mijn woning is ongeschikt

Wonen in een degelijke woning is een fundamenteel recht. U beschikt over de nodige middelen om u te verdedigen.

Wat is een ongeschikte of onbewoonbare woning?

Het antwoord schuilt grotendeels in de criteria die gelden om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te laten verklaren.

Voor Vlaanderen: alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden op basis van het aantal strafpunten.

Voor Wallonië vindt u de criteria voor een onbewoonbare woning online:

Voor Brussel vindt u de informatie online:

Deze criteria hebben algemeen betrekking op de stabiliteit van het gebouw, de vochtbestendigheid, de elektrische en gasinstallatie, de ventilatie, de natuurlijke verlichting, het sanitair, de verwarmingsinstallatie, de structuur en de afmetingen van de woning, de circulatie van personen op het gelijkvloers en de trappen.

Preciezer kunnen vaststellingen zoals:

 • CO-uitstoot in het verwarmingssysteem.
 • Vochtplekken van meer dan 1m2 die niet te wijten zijn aan de huurder
 • Verouderde installaties
 • Een gevaarlijke verwarmingsinstallatie
 • Ontbreken van een reling op de trap

… leiden tot het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van de woning.

Wat kan ik doen?

Het eerste wat u moet doen is contact opnemen met uw eigenaar om met hem de situatie te bespreken.

Om uw beweringen ook tegenover derden te staven, stuurt u best een aangetekende brief waarin u vraagt de gepaste maatregelen te nemen.

Indien hij niet antwoordt, kan u actie ondernemen :

Een verzoekschrift indienen bij de vrederechter :

De vrederechter is bevoegd een uitspraak te doen in de geschillen tussen een huurder en zijn eigenaar omdat de materie van huurovereenkomsten hem is toegewezen.

Een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning aanvragen :

Alles wat met de leefomstandigheden van de bewoners, inbegrepen een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning, is toegewezen aan de regionale instanties.

Door een klacht in te dienen bij de burgemeester van uw stad of gemeente :

De burgemeester heeft de taak toestanden te bestrijden die de gezondheid of de veiligheid van de bewoners bedreigen.

De gemeente kan eveneens een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning uitvoeren. Niet alle Waalse gemeenten doen dat, een lijst hiervan vindt u op internet.

Een expert en een architect komen uw woning inspecteren.

Ten gevolge van dit onderzoeksrapport dat naar de eigenaar, de huurder en de burgemeester wordt gestuurd, zal de woning:

 • Ongeschikt
 • Al dan niet te verbeteren
 • Bewoonbaar of onbewoonbaar
 • Overbevolkt of niet
 • Aangepast of onaangepast aan de handicap van één van zijn bewoners worden verklaard

Op basis van de aanwijzingen in het rapport kan de burgemeester de woning onbewoonbaar verklaren.

Wat zijn de gevolgen van een onbewoonbaar verklaarde woning?

Voor de eigenaar:

 • een mogelijke boete van 2.000 € tot 25.000 € per woning naargelang de ernst van de geconstateerde inbreuken
 • de verplichting renovatiewerken uit te voeren binnen de 12 maanden. Na deze termijn is een controlebezoek voorzien.
 • een huurverbod op de woningen die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van de bewoners betekenen, of als de werken niet werden voltooid

Voor de huurder:

 • een herlocalisering: het is mogelijk dat, indien het nodig zou zijn, de huurder van de enige dag op de andere zonder woning kan vallen, om zijn veiligheid te verzekeren. Dan kan soms regionale hulpverlening voorzien worden: toewijzing van een tijdelijk verblijf, een sociale woning, ..
 • de mogelijkheid om voortijdig het huurcontract op te zeggen
 • genieten van een korting op de duur
Publiciteit