Huurder van een appartement:
BNP Paribas Fortis
Top Woning Reeds verzekerd
vanaf 10,51 €/maand
bij AG Insurances

Bnp Paribas Fortis assurance incendie
 • DECAVI Trofee 2020
 • Schade vergoed voor 100%
 • Herstelling in natura of klassieke regeling
 • Maandelijkse betaling zonder supplement
 • Optie "Pack Huurder"
 • Gratis bijstand 24/7

Als huurder van een appartement hangt bij BNP Paribas Fortis het te betalen bedrag van de premie voor de brandverzekering af van het aantal vertrekken in uw appartement.

Als huurder van een appartement hangt bij BNP Paribas Fortis het te betalen bedrag van de premie voor de brandverzekering af van het aantal vertrekken in uw appartement.
Kamer(s) Huurderverzekering
meubels
Optie Rechtsbijstand Optie Diefstalverzekering Optie Pack Huurder
1 kamer 126,07 €/jaar 10,51 €/maand 22,39 €/maand 50,58 €/maand 91,20 €/jaar 7,60 €/maand
2 kamers 157,22 €/jaar 13,10 €/maand 22,39 €/maand 63,07 €/maand 91,20 €/jaar 7,60 €/maand
3 kamers 202,23 €/jaar 16,85 €/maand 22,39 €/maand 81,13 €/maand 91,20 €/jaar 7,60 €/maand
4 kamers 234,88 €/jaar 19,57 €/maand 22,39 €/maand 94,22 €/maand 91,20 €/jaar 7,60 €/maand

Voorbeelden van premies op maandag 11 januari 2021 naar 10:45 onder voorbehoud van fouten voor een appartement op de 2de verdieping in een flatgebouw grenzend aan andere flatgebouwen in 1020 Brussel.*In onze voorbeelden: de waarde van de inboedel (meubels enz) is verzekerd voor een vaste waarde die bepaald is op 160.000€ maximum. Als huurder is het aangeraden u te verzekeren voor de huurdersaansprakelijkheid (vaak verplicht in uw huurcontract door de eigenaar) en uw inboedel.

Commentaar Bnp Paribas Fortis huurder appartement

Commentaar

BNP Paribas Fortis biedt het product van AG Insurance aan voor de brandverzekering van de huurder. Top Woning omvat niet alleen uitgebreide basisgaranties, maar ook specifieke opties voor de huurders. Een degelijke bijstand is eveneens in de polis inbegrepen, en bij schade kan u een herstelling in natura vragen. Een ander groot voordeel is dat wanneer u tijdelijk verhuurt, ook de huurschade veroorzaakt door uw gasten gedekt is. Als echter geen klant bent bij BNP Paribas Fortis, kan u niet online afsluiten, maar enkel via de kantoren.

Voordelen & Nadelen

PLUS

 • De Verzekeringstrofeeën DECAVI belonen de beste producten, gedurende het afgelopen jaar, in de verschillende productcategorieën. De DECAVI-Trofee 2020, Categorie Brand : Top Woning
 • Schade vergoed voor 100%, ook bij niet-herstelling
 • Eenvoudige online berekening van de prijs van uw brandverzekering
 • Snelle uitbetaling schadevergoeding
 • Aanvullende garanties

MIN

 • Online berekening voorbehouden aan klanten van de bank
 • Hoge tarieven van de opties

Top Woning van BNP Paribas is een multi-risk brandverzekering die de schade dekt aan het gebouw en/of de inboedel. Ze dekt de schade veroorzaakt aan uw woning en uw bezittingen, zowel als huurder of eigenaar.

Bent u huurder? Om uw woning optimaal te beschermen als huurder is het sterk aangeraden u te verzekeren voor uw huurdersaansprakelijkheid en uw inboedel. Maar het is mogelijk dat in uw huurcontract staat dat de eigenaar beslist zijn brandverzekering voor de huurwoning uit te breiden met “een afstand van verhaal” tegenover u, de huurder. Is dat bij u het geval? Dan moet u nog enkel uw eigen inboedel verzekeren.

Uw Top Woning brandverzekering in 3 stappen
 1. Simuleer uw Top Woning brandverzekering
  (keuze opties)
 2. Vraag advies aan een expert
  (indien nodig)
 3. Vraag uw Top Woning brandverzekering
  (bevestiging per telefoon of in een kantoor)
Wat exact dekt de Top Woning brandverzekering Woning van BNP Paribas Fortis?

Basisgaranties inbegrepen in uw Top Woning brandverzekering:

Brand: de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door brand, evenals door:

 • explosie, implosie en bliksem;
 • de warmte, rook en bijtende dampen ten gevolge van één van deze gebeurtenissen, voorgekomen in het gebouw of in de omgeving ervan;
 • de plotse en abnormale uitstoot van rook of roet in het gebouw

Botsen: de impactschade rechtstreeks veroorzaakt door botsen, evenals het indrukken van de vergaarputten van het gebouw en de ermee verbonden private leidingen

Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven: de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt aan het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven, evenals de diefstal van delen van het gebouw

Uitwerking van de elektriciteit: de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door uitwerking van de elektriciteit, met inbegrip van de elektrocutie van huisdieren

Storm - Hagel - IJs- en sneeuwdruk: de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, alsook door de voorwerpen die door één van deze voorvallen weggeslingerd of omvergeworpen zijn

Waterschade: de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door water door zijn vloeibare staat, evenals:

 • door de werking van de huiszwam, ongeacht de oorzaak ervan, voor zover dat deze oorzaak na de inwerkingtreding van de waarborg ontstaat;
 • het verlies van het weggevloeide water tot 2.500 m³ van zodra het verlies minstens 50 m³ bedraagt en voor zover het water afkomstig is van een lek in een leiding van het aangeduide gebouw

Schade door stookolie: de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door stookolie, evenals:

 • het verlies van de weggevloeide stookolie;
 • indien u het gebouw verzekert in dit contract, de kosten gemaakt voor de sanering van de door stookolie vervuilde grond, zelfs indien de verzekerde goederen niet beschadigd werden

Glasbreuk: het breken van ruiten, evenals:

 • het breken van volgende met ruiten gelijkgestelde goederen: spiegels, koepels, panelen of uithangborden uit glas of plastic, glaskeramische kookplaten, televisieschermen, zonnepanelen, gordijnwanden, het sanitair en glas verwerkt in meubilair;
 • de beschadiging van andere verzekerde goederen ten gevolge van die breuk
 • het ondoorzichtig worden van isolerende ruiten van het gebouw ten gevolge van condensatie van de isolerende tussenruimte;
 • in geval van een verzekerd schadegeval, de kosten voor de wedersamenstelling of de vervanging van de inscripties, versieringen, veiligheidselementen of andere elementen op de ruiten en de gelijkgestelde goederen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw: de burgerlijke aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd voor de schade veroorzaakt aan derden door het feit van:

 • de verzekerde goederen;
 • tuinen en stoepen van het verzekerde gebouw alsook het nalaten van het wegruimen van sneeuw, ijs en ijzel;
 • de belemmering van de stoep van het verzekerde gebouw

Natuurrampen: de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door een natuurramp: - een overstroming

 • een aardbeving
 • een overlopen of opstuwing van openbare riolen
 • een aardverschuiving en grondverzakking

Bijstand 24/7

Aanvullende garanties

U geniet de aanvullende waarborgen in geval van een schadegeval verzekerd door een basiswaarborg of een facultatieve waarborg.

Reddingkosten

Andere kosten

De onbruikbaarheid van onroerende goederen en de kosten voor huisvesting

 • in de verzekering Bijstand
 • voor de schade die voortvloeit uit een lichamelijk letsel
 • in de verzekering Rechtsbijstand
Opties: Diefstalverzekering Top Woning

Door te kiezen voor een aanvullende garantie Diefstal bij uw Top Woning brandverzekering bent u niet alleen beschermd tegen diefstal van uw bezittingen, ook de schade die inbrekers veroorzaken aan uw huurwoning of inboedel bij (een poging tot) diefstal wordt vergoed.

U bent ook bijkomend verzekerd tegen diefstal met geweld of bedreiging, ook op straat en overal ter wereld.

Wat dekt de verzekering? Wat dekt de verzekering niet?
 • voorwerpen die gestolen zijn
 • schade die inbrekers toebrengen aan uw woning of aan uw inhoud bij een (poging tot) inbraak
 • kosten voor de vervanging van sloten van buitendeuren als de sleutels of afstandsbediening werden gesloten
 • Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract Top Woning, niet waren genomen
 • Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e)

Goed om weten : - U kan van een gunstiger tarief genieten als uw woning beschermd wordt door een goedgekeurd alarmsysteem

Opties: Verzekering Rechtsbijstand brandverzekering

De optionele Verzekering Rechtsbijstand bij de brandverzekering Top Woning is een verzekeringsproduct van de juridische dienst van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende garantie op de brandverzekering Top Woning.

Wat dekt de verzekering? Wanneer komt de verzekering niet tussen?
 • een geschil over de schade aan uw huurwoning of inboedel door een derde die niet gedekt is door de brandverzekering Top Woning.
 • de juridische acties die u wil ondernemen tegen verantwoordelijke derden: kosten en honoraria verbonden aan expertise en onderzoek, advocaten en gerechtelijke procedures.
 • een voorschot in het kader van een schadegeval waarin de aansprakelijkheid van een derde duidelijk vaststaat.
 • een voorschot op het bedrag van de franchise als u die niet van derde verantwoordelijke krijgt.
 • als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet
 • voor het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen
 • voor de schadegevallen die gedekt zouden kunnen worden door een andere waarborg van uw contract brandverzekering Top Woning

Goed om weten :
Uw Verzekering Rechtsbijstand brandverzekering Top Woning garandeert u:

 • De vrije keuze van een advocaat
 • Bescherming tegen een faillissement van derden
 • Terugbetaling van de kosten van een tegenexpertise
 • Vergoeding van uw kosten tot een bedrag van 50.000€
Franchise

Voor de materiële schade wordt een franchise of vrijstelling van 255,89€ van de schadevergoeding afgetrokken.

Geen franchise is van toepassing met de Packs Woning+ en Home G Assist+ als de schade groter is dan 1.090,01€.

Betaling van de premie

U bent verplicht de premie jaarlijks te betalen en krijgt daarvoor een uitnodiging. Een gespreide betaling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en met bijkomende kosten. Wel kan u met een domiciliëring een gratis gespreide betaling (zelfs maandelijks) bekomen.