Huurder van een appartement:
Athora "Woning Premium"

Athora assurance incendie
 • Zeer voordelige tarieven.
 • Berekening en afsluiting online.
 • Uitgebreide basisgaranties

In 1 stap online
bij Athora

Online bereken Bereken Geen offerte Offerte Geen online afsluiten Afsluiten Geen online betalen Betalen

De prijs van de brandverzekering huurder van Athora hangt af van het huurprijs.

Prijsvoorbeelden brandeverzekering huurder bij Athora in België van een appartement
Huuprijs Brandverzekering huurder
+ meubel + Rechtsbijstand
Optie Diefstal
zonder alarm
Optie
Familiale verzekering
550 euro 214,93 €/jaar (inhoud 44.000€) 71,87 €/jaar 81,99 €/jaar
650 euro 249,02 €/jaar (inhoud 52.000€) 84,94 €/jaar 81,99 €/jaar
750 euro 285,78 €/jaar (inhoud 60.000€) 98,00 €/jaar 81,99 €/jaar
850 euro 285,78 €/jaar (inhoud 45.000€) 98,00 €/jaar 81,99 €/jaar

* Voorbeelden van premies berekend op maandag 7 september 2020 - 16:06 onder voorbehoud van fouten voor een appartement op de 2de verdieping in een flatgebouw grenzend aan andere flatgebouwen in 1020 Brussel,

Sterke en zwakke punten

PLUS +

 • De optie rechtsbijstand is reeds in de prijs inbegrepen
 • Inclusief een uitgebreide bijstand
 • Dekking bij ontdooiing van voedingswaren
 • Dekking in privégarages die zich op een ander adres

MIN -

 • De optie rechtsbijstand, wordt meteen toegevoegd
 • Enkel via de makelaar

Dankzij de Athora Woning Premium-multiriskverzekering (brandverzekering) kunt u het hoofd bieden aan de gevolgen van een schadegeval dat uw woning en haar inboedel treft, en dit als eigenaar maar ook als huurder. Hoewel de dekking "brand" een essentiële plaats inneemt in de woningverzekering,komt zij ook tussenbeide voor andere schade aan uw woning en/of haar inboedel

Deze verzekering dekt ook uw burgerlijke aansprakelijheid indien uw woning en haar inboedel schade zou veroorzaken aan derden. Bijstandsprestaties bij een schadegeval zijn ook voorzien.

Meer weten over de Athora Woning Premium

Athora Woning Premium

De brandverzekering van Athora dekt veel meer dan louter brand.

Wat is verzekerd?

 • Brand & verbonden gevaren
 • Ontploffing en implosie
 • Botsingen
 • Woningschade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal
 • Vandalisme et kwaadwillige beschadiging van het gebouw
 • Schade aan een onroerend goed door de redding van een persoon
 • Inwerking van elektriciteit
 • Ontdooiing van de inhoud van een koel- of diepvriestoestel voor privé gebruik
 • De elektrocutie en verstikking van huisdieren
 • Arbeidsconflict
 • Aanslagen
 • Terrorisme
 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
 • Water en een vloeibare brandstof
 • Barst & breuk van glasruiten
 • Natuurrampen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid onroerend goed
 • Burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden en gastheren bij verhaal van derde
 • Aansprakelijkheid van de verhuurder/eigenaar tegenover zijn huurder/bewoner als gevolg van een constructiefout of onderhoudsgebrek van het gebouw
 • Terugbetaling, onder bepaalde voorwaarden, van bepaalde kosten (berging, bewaring, afgraving, sloop, heraanleg van de tuin, voorlopig onderdak, opvang van kinderen, gehandicapten of dieren, expertisekosten, leegstand, nieuwe verplichte bouwnormen
De waarborguitbreidingen

 

Athora dekt ook zonder toepassing van de evenredigheidsregel op de bedragen, voor alle verzekerde gevaren behalve ‘Natuurrampen’, op de volgende plaatsen:

De schade aan de verplaatste inhoud

 • waar ook ter wereld, tijdens een periode van maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar
 • waar ook ter wereld, in een studentenkamer
 • die toebehoort aan de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of aan hun bloedverwanten in op- of neergaande lijn naar een in België gelegen rusthuis of verzorgingsinstelling, als hun hoofdverblijf door deze overeenkomst wordt gedekt.

Het vakantieverblijf of de hotelkamer

 • van een al dan niet gemeubeld vakantiegebouw (ook de residentiële caravan) waar ook ter wereld, ongeacht zijn gebruik en zijn constructie
 • van een hotelkamer waar ook ter wereld, zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden.

Het studentenverblijf

 • als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekert Athora de aansprakelijkheid van de verzekerde of van zijn kinderen in hun hoedanigheid van huurder of gebruiker van een al dan niet gemeubeld studentenverblijf, waar ook ter wereld.

Het familiefeest

 • als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekert Athora de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder of gebruiker van in België gelegen gebouwen of tenten, met inbegrip van hun inhoud, ter gelegenheid van een familiefeest.

Het vervangverblijf

 • als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekert Athora de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder of gebruiker van een in België gelegen gebouw gedurende ten hoogste 18 maanden, wanneer het gebouw onbewoonbaar geworden is als gevolg van een gedekt schadegeval.
Athora Home Assistance

 

Wat is de Athora Home Assistance ?

Heeft uw woning schade opgelopen door een brand, storm, water diefstal,...?Dan kunt u rekenen op de diensten van Europ Assistance. U kunt Europ Assistance 24/7 bereiken op het nummer02/533 79 39.

Hou de volgende gegevens bij de hand als u belt:

 • uw polisnummer (dat vindt u terug in de bijzondere voorwaarden en op onze brieven)
 • uw naam, adres en telefonnummer
 • de ligging van het gebouw waar het schadegeval plaats vond
 • de aard en omstandigheden van het schadegeval
 • alle andere inlichtingen nodig voor de organisatie van de tussenkomst

Vergeet niet dat u ook verplicht kan zijn om beroep te doen op de openbare urgentiediensten. Denk maar aan brandweer, medische spoedgevallendienst, politie, en op de water-,gas-en elektriciteitsmaatschappijen.

Familiale Verzekeringen

Waarom een Familiale verzekering nemen ?

Deze verzekering wordt ook BA Privé-Leven genoemd. Ze beschermt u tegen de financiële gevolgen van (materiële en lichamelijke) schade die u veroorzaakt aan een derde met een ongeval dat plaatsvindt buiten elke contractuele relatie, in het kader van uw privésfeer. Onder privéleven verstaat Athora alle feiten, gebeurtenissen, daden en nalatigheden die niets te maken hebben met een beroepsactiviteit. De weg van en naar het werk maakt deel uit van het privéleven.

 • Een ongeluk is snel gebeurd uw zoon laat met een bal het raam van uw buur aan diggelen, uw hondt bijt de postbode. In deze situaties zal de familiale verzekering van Athora de schade van de fietser, buur en postbode vergoeden.

De overeenkomst is geldig over de hele wereld.

Franchise

Een vrijstelling van 123,95 EUR geldt voor elk schadegeval met materiële schade.

Een wettelijke vrijstelling geldt voor het vergoede schadegeval onder de dekking "natuurrampen".. Het bedrag van de franchise is aangegeven in uw bijzondere voorwaarden.

Een schadgeval ? Wat moet doen ?

In geval van brand, storm, overstroming,...

 • Neem de nodige maatregelen om de gevolgen van het schadegeval te beperken. Bijvoorbeeld: onderbreek de elektriciteit, de gas, het water,... verplaats voorwerpen die nog niet zijn beschadigd, zet ze eventueel hoger als ze niet tegen water kunnen, dek het dak af tegen insijpeling, enz....
 • Breng uw waardevolle spullen in veiligheid.
 • Neem foto's van de schade. Ze helpen om de omgang de schade te bepalen.
 • Maak een lijst van beschadigde voorwerpen
 • Vraag offerte voor de herstellingen.

Bij diefstal of poging tot diefstal.

 • Contacteer Card Stop (070/344.344) als u uw kredietkaarten of debetkaarten niet terugvindt.
 • Neem foto's van de situatie en de schade, en maakt een lijst van de ontbrekende voorwerpen
 • Blokkeer ramen of deuren als die niet meer correct sluiten.
 • Contacteer binnen de 24 uur de politie om een klacht in te dienen.

Geef het schadegeval aan .

Geef ofwel via een makelaar ofwel via een Athora-adviseur als uw contract direct wordt beheerd:

 • een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het ongeval of de diefstal
 • foto's van de schade
 • een lijst van de beschadigde of ontbreken voorwerpen
 • een copie van de aankoopfacturen die u bezit
 • een copie van het PV van de politie bij diefstal