Ethias : WEBPROMO | brandverzekering-simulatie.be
Ethias assurance incendie

-20% korting op de huurdersverzekering, het eerste jaar

- 20% korting op de huurdersverzekering

In toepassing van de huidige promocampagne, houdt uw voormelde totalejaarpremie al rekening met een eenmalige korting die overeenstemt met 20% op alle afgesloten waarborgen. Deze korting wordt overigens alleen in mindering gebracht bij de opmaak van de eerste jaarfactuur.

Basiswaarborgen

Met de brandverzekering voor huurder dekt Ethias de schade veroorzaakt in het kader van uw huurdersaansprakelijkheid en/of de schade aan uw inboedel.
Deze brandverzekering dekt:

 • huurdersaansprakelijkheid
 • de inhoud van de huurwoning
 • bijstand 24/7
 • wederverhuringsvergoeding
 • ...

Wederverhuringsvergoeding?

Ethias verzekert de tenlasteneming van de wederverhuringsvergoeding die u aan de verhuurder verschuldigd zou zijn ingevolge de wetgeving van toepassing op de woninghuur

Om de waarborg te kunnen genieten moeten volgende voorwaarden zijn vervuld gedurende de dekking van de polis.

De opzegging van het huurcontract moet het gevolg zijn van één van volgende gebeurtenissen, overkomen aan de verzkeringsnemer, diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner:

 • het overlijden voor de leeftijd van 75 jaar
 • de echtscheiding of het einde van het wettelijk samenwonen
 • het onslag

De betekening van de opzegging van het huurcontract dient te gebeuren binnen 6 maanden na:

 • het overlijden
 • de datum van het wijzigen van het domicilieadres van een van beide partners
 • de ontvangst van de aangetekende ontslagbrief of het deurwaardersexploot

Vergoedingsbeperkingen

 • de vergoedingslimiet bedraagt 3 maanden huur met een maximum van 4.230,21 euro
 • de betaling van de wederverhuringsvergoeding zal gebeuren aan de verzekerden die bewijzen dat zij deze uitgaven hebben gedaan.

0€ franchise

Ethias brengt per schadegeval een vrijstelling van 309,05 euro in mindering van de materiële schade. Als de schadevergoeding meer bedraagt dan de vrijstelling, dan is ze niet van toepassing

Als in de toepasselijke waarborg of in de bijzondere voorwaarden een hogere vrijstelling werd vastgelegd, wordt deze in elk geval in mindering gebracht, zelfs als de schadevergoeding meer bedraagt dan het bedrag van die hogere vrijstelling.

Goed om weten

Verkozen door Decavi tot beste huurdersverzekering van 2023 ! Decavi-Trofee gepubliceerd op april 2023 op www.decavi.be (categorie Verzekeringen Niet-Leven –Brandverzekering voor huurders - n°1 uit de 7 producten in deze categorie).

20% korting van toepassing op alle waarborgen. Geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar voor elk nieuw contract dat via internet is onderschreven. Aanbod geldig tot en met 30/09/2023.