Belfius Direct brandverzekering eigenaars | brandverzekering-simulatie.be

Eigenaar van een appartement: Belfius Direct Al verzekerd
vanaf 2,59 €/maand
bij Belfius Direct
Bent u huurder? Tarieven

Belfius Direct Brandverzekeringen
 • Maandelijkse betaling
 • Voordelige prijs
 • Verzekerd tegen nieuwwaarde
 • Online afsluiten

In 3 stappen online
bij Belfius Direct

Online bereken Bereken Offerte Offerte Online afsluiten Afsluiten Online betalen Betalen

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar-bewoner van een appartement in een gebouw al verzekerd door de syndicus, omsloten door andere gebouwen in Brussel (1020),

Oppervlak Woning inboedel
(25.000€)
Woning & Inhoud Optie: rechtsbijstand Optie: diefstal
70 m² (1 kamer) 195,43 €/jaar 31,19 €/jaar 226,62 €/jaar 11,89 €/jaar 18,82 €/jaar

In ons voorbeeld bent u eigenaar van een appartement in een gebouw waarvan de dekking “woning” wellicht reeds in de verzekering van de mede-eigendom zit. Het is echter aan te raden ook de dekking “inboedel” af te sluiten (inboedelwaarde 25.000€). U kan zich dus verzekeren vanaf slechts 2,50 €/maand (enkel inboedel). Mijn verzekeringsaanbod eigenaar vanaf 2,59 €/maand

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar-verhuurder van een appartement in een gebouw omsloten door andere gebouwen in Brussel (1020).

Oppervlak Woning Inboedel Woning & Inhoud Optie: rechtsbijstand Optie: diefstal
70 m² (1 kamer) 142,62 €/jaar - - 11,89 €/jaar -

In ons voorbeeld moet u als verhuurder van een appartement in principe uw woning verzekeren, maar de “inboedel” moet door de huurder verzekerd worden. U kan zich dus verzekeren vanaf 11,88 €/maand.

Prijsvoorbeelden voor een eigenaar-bewoner van een appartement in een gebouw niet verzekerd door de syndicus, omsloten door andere gebouwen in Brussel (1020).

Oppervlak Woning Inboedel Woning en Inhoud
(25.000€)
Optie: rechtsbijstand Optie: diefstal
70 m² (1 kamer) 195,43 €/jaar 31,19 €/jaar 226,62 €/jaar 11,89 €/jaar 18,82 €/jaar

In ons voorbeeld moet u als eigenaar-bewoner van een appartement die nog niet verzeker is door de syndicus moet je zeker verzeker uw gebouw een liefst uw inboedel ook. U kan zich dus verzekeren vanaf 18,88 €/maand.

* tarief geldig voor de brandverzekering eigenaar van Belfius Direct simulatie op 18/01/2022

De brandverzekering voor eigenaars van Belfius Direct is op maat. U bent dus niet verplicht te betalen voor de garanties die u niet wil.

Voor de eigenaars gebeurt de berekening van de waarde van de verzekerde goederen op basis van de nieuwwaarde.

De troeven van de brandverzekering van Belfius Direct!

Belfius Direct neemt de schade aan uw woning, verwarmingsinstallatie, keuken, zonnepanelen, terras, garage, … voor zijn rekening

Een online simulatie maken bij Belfius Direct is super eenvoudig…

Uw premie berekenen neemt slechts enkele seconden in beslag:

 • Breng uw gegevens in (naam, voornaam, leeftijd, email, adres, …)
 • Geef het adres in van de te verzekeren woning, het type woning, …
 • U krijgt een aanbod
 • Indien gewenst selecteert u de opties (diefstal, rechtsbijstand)
 • Als u overtuigd bent, kan u het contract afsluiten

... en klaar is Kees !

Wat dekt exact de brandverzekering eigenaar van Belfius Direct ?

Uw brandverzekering eigenaar van Belfius Direct: de berekening van de waarde van de verzekerde goederen

 • Voor het gebouw: als eigenaar: nieuwwaarde
 • Voor de inboedel: u bepaalt het bedrag van de goederen die deel uitmaken van de nieuwwaarde, behalve :
  • linnengoed, kledingstukken en voertuigen zonder motor: volgens de werkelijke waarde
  • motorvoertuigen: volgens de verkoopwaarde
  • antieke meubelen, kunst of voorwerpen van een collectie, juwelen, voorwerpen in edelmetaal en alle zeldzame of kostbare voorwerpen in het algemeen: volgens de vervangingswaarde
  • documenten, plannen, modellen en bestanden op informatiedragers: volgens de kosten die nodig zijn voor hun materiële wedersamenstelling, uitgezonderd opzoek- en studiekosten
  • waarden: volgens de dagwaarde. Het geheel van waarden is verzekerd voor een maximum van €1.500
  • dieren: volgens de dagwaarde, zonder rekening te houden met hun wedstrijdwaarde
  • de goederen voor beroepsgebruik (die niet eerder voorkomen in deze lijst), ook als zij blijvend aan het erf verbonden zijn: volgens de werkelijke waarde

Waarborgen

Belfius Direct betaalt onmiddellijk alle materiële schade

Voor verzekerde goederen waarvan de verzekerde eigenaar is, Voor verzekerde goederen die hem werden toevertrouwd tot 2.000€

 • Brand met ontvlamming, verschroeiing, ontploffing of implosie, blikseminslag, …
 • Elektrocutie van dieren
 • Rook of roet afkomstig van een verwarmings- of keukentoestel, aangesloten op een schoorsteen
 • Inbraak en daden van vandalisme Ontdooiing door een stilstand van een koelinstallatie - Grafschennis ingevolge daden van vandalisme
 • Inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties
 • Oververhitting van ketels en warmwatertoestellen
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • BA Gebouw
 • Natuurrampen
 • Bijstand woning

Waar?

De verzekering geldt in principe op het in het contract vermelde adres. Toch wordt de dekking in een aantal gevallen uitgebreid :

Privé-garages gelegen op een ander adres : Toch wordt de dekking in een aantal gevallen uitgebreid door Belfius Direct :

 • de stoffelijke schade aan een garage voor eigen gebruik waarvan u huurder of eigenaar bent, mits die gelegen is op een ander adres dan het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres;
 • de inhoud van die garage

Tijdelijk verplaatste inboedel en waarden : bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel (behalve voertuigen) en waarden verzekert Belfius Direct die volgens de voorwaarden van de verzekerde waarborgen

Tijdelijk verblijf : Overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen verzekert Belfius Direct de aansprakelijkheid van de verzekerde voor stoffelijke schade aan een tijdelijk verblijf en de inhoud ervan

Rusthuis : Belfius Direct verzekert, overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen, de stoffelijke schade aan de inboedel en waarden die eigendom zijn van u, de persoon met wie u samenwoont of uw en hun ouders en grootouders die zich bevinden in een kamer of een appartement van het rusthuis waarin zij verblijven. Die uitbreiding is niet van toepassing voor de waarborg ‘Diefstal’.

Verhuis : Bij een verhuis binnen België blijven de onderschreven waarborgen gedurende 60 dagen van kracht op het nieuwe en het oude adres. Bij verhuis naar het buitenland eindigt het contract van rechtswege.

Huisdieren zijn overal verzekerd

BA Gebouw :

Belfius Direct vergoedt ten belope van :

 • 22.700.000€ voor lichamelijke schade
 • 2.700.000€ voor materiële en immateriële schade
Aanvullende waarborgen

Uitbreiding van de dekking

I. Zelfs als het schadegeval buiten de verzekerde goederen gebeurt, vergoedt Belfius Direct de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen door een gedekt schadegeval, veroorzaakt door :

 • hulpverlening of elk dienstig middel tot behoud, blussen of redding
 • bevolen afbraak of vernietiging om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen
 • instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval
 • gisting of zelfontbranding, gevolgd door brand of een ontploffing
 • rook, warmte of bijtende dampen
 • atmosferische neerslag

II. Belfius Direct vergoedt het geheel van de volgende waarborguitbreidingen bij een gedekt schadegeval :

 • de kosten voor blussen, redding en behoud
 • de kosten voor opruiming en afbraak die nodig zijn voor de wederopbouw of de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen;
 • de kosten voor de herstelling van de tuin, beschadigd door blus-, beschuttings-en reddingswerken of door een verzekerd gevaar
 • de kosten van huisvesting gedurende maximaal 6 maanden als de lokalen voor privé-gebruik onbruikbaar geworden zijn.
 • de gebruiksderving van de lokalen die door het schadegeval gedurende de normale periode van heropbouw, namelijk onbruikbaar geworden zijn:
  • ofwel de genotsderving, geraamd volgens de huurwaarde van die lokalen;
  • ofwel de huurderving, vermeerderd met de lasten die door de verhuurder geleden zijn;
  • ofwel de contractuele aansprakelijkheid van een verzekerde voor de huurderving;
 • het verhaal van derden op de verzekerde op basis van zijn aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt door een verzekerd schadegeval dat zich voortzet op goederen van derden (gasten inbegrepen), ook al hebben de verzekerde goederen geen schade geleden. Die waarborg wordt uitgebreid met de veroorzaakte onbruikbaarheid van onroerende goederen en de bedrijfsschade
 • De aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade en de kosten van de verhuurder (of eigenaar) tegenover de huurders (of gebruikers) door een constructiefout of een gebrek aan onderhoud van het gebouw
 • la responsabilité et les frais du bailleur (ou propriétaire) à l'égard des locataires (ou occupants) pour des dommages matériels consécutifs à un vice de construction ou un défaut d'entretien du bâtiment
 • de genees- en begrafeniskosten
 • de schattingskosten
 • Hospitalisatie brandwonden

De dekking geldt voor de kosten gemaakt in België. Buiten België is er enkel tussenkomst indien :

 • de verwondingen zich voorgedaan hebben tijdens een tijdelijk verblijf van max. 6 maanden;
 • de kosten een acuut, dringend en noodzakelijk karakter hebben waardoor een terugreis naar België niet mogelijk was.

Goed om weten :

Deze dekking bevat een minimumdrempel van €250

Bijstand Woning

Om de bijstandswaarborgen in te roepen, moet Belfius Direct Assistance contacteren op het telefoonnummer 02/404.00.00

  • Bijstand na een gedekt schadegeval
  • Bijstand bij onbewoonbaarheid van het gebouw na een gedekt schadegeval
  • Bijstand bij ziekenhuisopname na een gedekt schadegeval
  • Bijstand zelfs buiten elk gedekt schadegeval :
   • Hulp slotenmaker
   • Vakantieservice
   • Informatie thuis: gezondheid thuis en bescherming en bewaring van de woning

PS: de bijstand is inbegrepen in de woonverzekering van Belfius Direct

Rechtsbijstand (optie)

Verdediging in de rechtbank

Belfius Direct waarborgt de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde telkens als hij vervolgd wordt voor een gedekt schadegeval in een andere onderschreven waarborg van dit contract :

 • € 6.250 in totaal: het verweer van de verzekerde en het verhaal op de aansprakelijke personen
 • € 6.250: het onvermogen van de aansprakelijke personen
 • € 6.250: de strafrechtelijke borgstelling

Belfius Direct neemt de onderstaande kosten voor zijn rekening, zonder dat de verzekerde ze vooraf hoeft te betalen:

 • de kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder;
 • de kosten van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure ten laste van de verzekerde;
 • de kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel;
 • de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde als hij op wettelijk of gerechtelijk bevel voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen;
 • de kosten van een verzoek tot genade of eerherstel, mits het oorspronkelijke geschil door Belfius Direct geregeld werd en de verzekerde op het ogenblik dat hij zijn verzoekschrift indient nog bij Belfius Direct verzekerd is

Goed om weten :

Belfius Direct schiet u de franchise voor als aan de volgende vier voorwaarden voldaan is :

 • het schadegeval is gedekt in een van de andere waarborgen van dit contract
 • een derde ligt aan de oorsprong van de schade of is ervoor aansprakelijk en zijn naam en adres zijn ons bekend
 • het bedrag van de gedekte schade is hoger dan de franchise
 • het bedrag van uw verhaal blijft beperkt tot de franchise

PS : Rechtsbijstand is een optionele waarborg

Garantie facultative Vol

Aanvullende waarborg Diefstal (optie op de brandverzekering inboedel)

Belfius Direct vergoedt de eigenaar het verlies van en de stoffelijke schade aan het verzekerde gebouw en de verzekerde inhoud, veroorzaakt door een verzekerd gevaar.

De schadevergoeding wordt verder beperkt tot :

 • maximaal € 7.500 per voorwerp dat deel uitmaakt van de inhoud
 • maximaal € 4.500 voor het geheel van de juwelen die deel uitmaken van de verzekerde inhoud en niet in een brandkast zijn opgesloten
 • maximaal € 1.500 voor het geheel van waarden
 • maximaal €2.000 voor schade aan het geheel van bijgebouwen die niet aan het hoofdgebouwpalen, inclusief de schade aan hun inhoud. Bij een gedekt schadegeval betaalt Belfius Direct de kosten voor de vervanging van de sloten van de buitendeuren van het aangeduide gebouw waarvan de sleutels werden gestolen.

Niet verzekerd zijn :

I. de stoffelijke schade aan of de diefstal van

 • dieren
 • motorvoertuigen onderworpen, inclusief aanhangwagens en toebehoren;
 • materialen die ter plaatse gebracht zijn en bestemd zijn om deel uit te maken van het gebouw
 • inhoud die zich bevindt:
  • buiten een gebouw
  • in gemeenschappelijke delen;
  • in kelders, op zolders en in garages die niet individueel op slot zijn, als de verzekerde slechts een deel van het gebouw bewoont
 • waarden die onder gelijk welke waarborg of verzekering, gesloten door financiële instellingen, vallen

II. de diefstal of poging daartoe gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde, zijn echtgeno(o)t(e) of een persoon in zijn dienst.

PS : de waarborg Diefstal is een optie op de waarborg ‘Onboedel’.

Onrechtstreekse verliezen

Bij een gedekt schadegeval onder de waarborgen ‘Brand en Aanverwante Gevaren’, ‘Storm en Hagel’ en ‘Waterschade en Glasbreuk’ worden het bedrag van de aan de verzekerde betaalde schadevergoeding en de vergoeding betaald voor huurdersaansprakelijkheid, na aftrek van de franchise, forfaitair verhoogd met het percentage vermeld in de Bijzondere Voorwaarden om de verliezen, de kosten en de nadelen te dekken die de verzekerde door het schadegeval geleden heeft. Deze aanvullende vergoeding bedraagt maximaal € 5.000.

Opgelet : Komen niet in aanmerking voor de berekening van die aanvullende vergoeding: schadevergoedingen uitgekeerd uit hoofde van de waarborg ‘Natuurrampen’, en de waarborguitbreidingen: verhaal van derden, verhaal van huurders (of gebruikers) en schatterskosten.

Paiement de la prime

Betaling van de premie ?

U moet de premie betalen wanneer u een verzoek tot betaling krijgt. De premie moet elk jaar betaald zijn voor de jaarlijkse vervaldatum die in het contract staat.

Spreiding van de betalingen: (semestrieel, trimestrieel, maandelijks)

Als u de betaling maandelijks wil spreiden, wordt daarvoor 2% bijkomende kosten aangerekend.

Franchise ?

Bij schade aan de goederen geldt een franchise van 225,10 euro voor elk schadegeval. Deze franchise wordt van het uit te keren bedrag afgetrokken, voor eventueel de evenredigheidsregel wordt toegepast.